PRIVACY POLICY & COOKIES

CEANNIS inser vikten av att skydda din integritet samt dina personuppgifter. Det mesta av vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, och andra typer av behandling är beroende av CEANNIS legitima intresse för behandling enligt nedan. Integritetspolicyn gäller när CEANNIS tillhandahåller tjänster och produkter relaterade till köp, serviceärenden och andra kontakter med CEANNIS. Observera att vi aldrig lagrar någon kreditkortsinformation.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Det svenska företaget Ceannis Living Accessories AB, reg. no. 556675-1177, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. CEANNIS och utvalda leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter på CEANNIS vägnar och i enlighet med CEANNIS instruktioner som anges nedan, och är därmed behandlare av dina personuppgifter. CEANNIS har för avsikt att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lag (General Data Protection Regulation)

Du kan kontakta CEANNIS när som helst på:
Ceannis Living Accessories AB
Augustendalsvägen 7
131 52 Nacka Strand, Sweden
Telefon: +46 8-545 895 80 
E-post: info@ceannis.com

Kategorier av behandlade uppgifter, syfte och rättslig grund för behandlingen:

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra vissa delar av dina personuppgifter till Klarna, såsom kontakt- och beställningsuppgifter, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen till dig. Allmän information om Klarna hittar du på klarna.com
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslag och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

Allmän
Nedan finns en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftena med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter. Ceannis samlar in och behandlar personuppgifter när du gör ett köp på Ceannis webbplats, använder Ceannis support eller på annat sätt kontaktformulär med Ceannis. Insamling och behandling av personuppgifter sker främst för ingående av köpeavtal och tillhandahållande av tjänster och erbjudanden. Vår insamling av data sker också för att förbättra den övergripande kundupplevelsen genom att förbättra kundservice, och effektivare hantera ärenden och klagomål.

Kunder
Kontaktuppgifter: Om du gör ett köp online kommer vi att samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland och titel (Ms./Mr. eller annan titel). Vi kommer att använda din kontaktinformation för att (i) behandla dina köp/beställningar och eventuella returer, byten och klagomål som du kan ha i samband med ditt köp; och att (ii) kommunicera med dig angående ditt köp och att besvara och administrera alla frågor eller kommentarer du kan ha angående våra produkter eller tjänster. Om du begär ett digitalt kvitto vid köp av våra produkter i någon av våra fysiska butiker så samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka det digitala kvittot till dig. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Om du har prenumererat på våra nyhetsbrev kommer vi även att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut ett sådant nyhetsbrev, baserat på ditt samtycke. Vi kan också behandla dina kontaktuppgifter som du har delat med oss när du har köpt en produkt, för att hålla dig informerad, via e-post eller andra meddelandetjänster, om våra speciella evenemang eller kampanjer. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder.

Kommunikation och marknadsföring: Om du ger ditt samtycke till att ta emot kommunikation och direktmarknadsföring genom registreringen för nyhetsbrev kommer Ceannis hantera personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev eller andra former av direktmarknadsföring via e-post, telefon (inklusive via textmeddelanden). Samt att skräddarsy innehållet i nyhetsbrev och annan direkt marknadsföringskommunikation efter dina intressen och för annonser på sociala medieplattformar där Ceannis verkar.

Kreditkortsuppgifter: Om du gör ett köp online och väljer att betala med kreditkort kommer du att ange din kreditkortsinformation på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Dina kreditkortsuppgifter kommer inte att sparas av oss och krypteras med ett SSL-certifikat. Behandlingen av dina kreditkortsuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi samarbetar med Klarna, Swish, PayEx och PayPal för alla köp online.

Tidigare köp och returer: vi kommer att lagra information om (i) dina köp och returer online, och (ii) dina köp och returer i vår webbutik, om du har uppgett din e-postadress till vår personal. Sådan information omfattar produkt, storlek, pris och inköpsdatum.

Anonymiserad data: Vi kan även använda anonymiserad data för våra interna marknadsförings- och demografiska studier för att analysera, profilera och övervaka kundmönster för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Samtycke och återkallelse
Genom att acceptera denna integritetspolicy har du bekräftat att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy och att du, i tillämpliga fall, samtycker till Ceannis behandling av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna häri. Om du vill invända mot, eller dra tillbaka ditt samtycke, till någon av våra behandlingar, vänligen kontakta oss på info@ceannis.com. Observera dock att ditt återkallande inte kommer att påverka vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, och/eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist , för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra Allmänna Villkor. Om du återkallar ditt samtycke till någon samtyckesbaserad behandling kommer vi att upphöra med all sådan behandling.

Delar Ceannis din information med andra?
Ceannis säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan part. Ceannis kan dela våra kunders data med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning, såsom att fullgöra beställningar och leverera beställningar, behandla betalningar, utföra reklamtjänster eller datahantering, att underhålla vår webbplats, att distribuera e-post, att skicka ut vårt nyhetsbrev , för att tillhandahålla kundkommunikation och för att hantera vår kunddatabas. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på Ceannis uppdrag och i enlighet med Ceannis instruktioner som databehandlare. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer någon annan användning av dina personuppgifter.

Om Ceannis köps upp av en annan part eller slås samman eller konsolideras, kan information om Ceannis kunder göras tillgänglig för den nya enheten. Ceannis kommer dock att säkerställa att den nya parten kommer går med på att skydda sekretessen för din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Överföring utanför EU/EES
Vi kan behöva dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan komma att behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför funktioner för vår räkning enligt avsnitt 4 ovan.

Dina registrerade rättigheter
I detta avsnitt 6 har vi sammanfattat dina rättigheter att begära åtkomst, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka ett mejl till oss på info@ceannis.com. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt. Utan hinder av eventuella motsatsägelser häri förbehåller sig Ceannis rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller i för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra allmänna villkor.

Rätt till tillträde
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig själv behandlas och i så fall tillgång till personuppgifterna och information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, och den planerade tidsperioden för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, till exempel när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

Rätt till invändning – direktmarknadsföring och profilering
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. När någon av dina personuppgifter behandlas i form av direktmarknadsföringsändamål har du rätt att invända mot direktmarknadsföring, vilket inkluderar profilering, i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot tillämpliga dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vistelseort eller platsen för den påstådda överträdelse.

Hur avregistrerar jag mig från Ceannis nyhetsbrev och mejl?
Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avregistrera dig enligt vad som anges i det aktuella meddelandet, d.v.s. genom att använda avregistreringslänken som finns med i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på info@ceannis.com.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
Såvida du inte aktivt valde att prenumerera på vårt nyhetsbrev vid köptillfället online eller i butik, kommer vi inte att använda din e-postadress i något annat syfte än att nå dig i samband med ditt senaste köp (kvitto, orderbekräftelse, fraktstatus etc). Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att spara dina uppgifter så länge som behövs för att ge dig denna tjänst. Vi kommer också att behålla din personliga information när det är nödvändigt för att följa tillämpliga juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal. Lagstadgade skyldigheter att lagra data förblir opåverkade.

Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter?
När du köper våra produkter online är tillhandahållandet av vissa obligatoriska uppgifter nödvändiga för att Ceannis ska kunna fullgöra vår avtalsenliga skyldighet gentemot dig, till exempel att behandla din beställning. 

Användning av cookies
En cookie är en textfil som en webbserver placerar på din hårddisk. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade cookien till dig. Ett viktigt syfte med cookies är att berätta för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personlig upplevelse när du besöker webbplatsen igen. Du kan välja om du vill acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra dina inställningar för att inte acceptera cookies om du föredrar det.
Ceannis webbplats använder cookies för att hjälpa dig att få en personlig internetupplevelse på vår webbplats och i våra marknadsföringskampanjer. På webbplatsen använder vi till exempel "sessionscookies" för att hantera ditt besök på Ceannis webbplats, till exempel vilka sidor du besöker, vilka produkter du tittar på eller vilka produkter du lägger i din varukorg. Du kan enkelt stänga av användningen av cookies och radera din cookiehistorik i din webbläsare. Sessionscookies raderas från din hårddisk när alla webbläsarfönster stängs. Om du stänger av användningen av cookies kommer du inte att få den fullständiga upplevelsen av Ceannis webbplats och e-handelssystem. Om du stänger av funktionen för sessionscookies för Ceannis webbplats kommer du inte att kunna göra ett köp. Vi använder även cookies som finns kvar på din dator efter att du har stängt webbläsaren. Den här typen av kakor hjälper vårt system att känna igen att du har besökt sidan tidigare och att komma ihåg vilka inställningar och produkter du har föredragit. För att hjälpa oss med denna process använder vi tredjepartscookies. Dessa cookies kommer från våra partners och hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse. Dessa cookies har en livslängd på mellan 1 månad och upp till 10 år. Efter den tiden kommer de att raderas automatiskt (du kan radera dem före denna tidpunkt genom att radera cookiehistoriken i din webbläsare). Ceannis använder dessa cookies för att ge dig en bättre shoppingupplevelse genom att ge dig mer personlig webbplats/reklam/nyhetsbrev och hjälpa till att optimera våra webbplatser genom att se vad våra kunder gillar och vilka områden vi kan förbättra. Dessa cookies lagrar ingen personlig information om dig och tillåter oss inte att spåra rörelser tillbaka till dig specifikt.

Google Analytics
CEANNIS-webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag, eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google.

Kontaktinformation
Vi välkomnar dina kommentarer om denna integritetspolicy och vår webbplats i allmänhet. Om du tror att CEANNIS inte följer denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på info@ceannis.com

Senast uppdaterad: 1 JUNI 2022